ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ

urid

 

  • Правно – организационни форми на търговска дейност – консултации относно избора им – предимства, недостатъци и особености.
  • Договори – изготвяне на юридически издържани договори, защитаващи правата и интересите на клиентите.
  • Пълномощни – изготвяне на различни видове пълномощни.
  • Обществени поръчки – правни съвети за участие в търг и процедури по възлагане на различните видове обществени поръчки, изготвяне на необходимата документация.
  • Недвижими имоти – консултации по въпроси, свързани с покупко–продажби, учредяване и прехвърляне на вещни права върху недвижими имоти, изготвяне на необходимите договори и документи, както и съдействие при изпълнението на всички процедури пред нотариус.
  • Процесуално представителство и правна защита – при обжалване на наказателни постановления, данъчно-ревизионни актове, актове за глоби; при обжалване на индивидуални административни актове или откази за издаването на такива актове; при решаване на трудови – правни, граждански, търговски спорове и пр.