ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ

zastr

 

 • Автокаско – застраховката на сухопътни моторни превозни средства (МПС), ремаркета и полуремаркета срещу пълна загуба или частична щета на МПС.
 • Гражданска отговорност – застраховка на лица, собственици, държатели и ползватели на МПС, както и на упълномощените от тях водачи за причинените неимуществени и имуществени вреди на трети лица.
 • Карго – застраховка на товари внос, износ или реекспорт и свързаните с тях материални интереси по време на превоз.
 • Зелена карта – Гражданска отговорност на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на МПС за чужбина.
 • Злополука – застраховка в случай на смърт, трайна или временна загуба на трудоспособност.
 • Медицинска – застраховка на български и чуждестранни граждани, временно пребиваващи в чужбина.
 • Имущество – застраховане на собствени, наети, предоставени на отговорно пазене или на разпореждане движими и недвижими имущества собственост на физически и юридически лица.
 • Финансова – застраховка срещу финансови загуби на еднолични търговци или юридически лица от дейност, извършвана на територията на Република България.

 

Можете да разчитате на:

 • Нашите консултации при проучването на условията на застрахователните компании с оглед избора на най-подходящите за Вас.
 • Нашето съдействие за извършване на необходимите действия при ликвидация на възникнали щети.
 • Защита на застрахователния Ви интерес.