СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

schet

 

 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан, счетоводна политика и данъчна стратегия.
 • Счетоводна отчетност в съответствие със Закона за счетоводството, Националните Счетоводни Стандарти и Международните Счетоводни Стандарти.
 • Текущо осчетоводяване на първичните счетоводни документи и завеждане на счетоводните регистри.
 • Счетоводна отчетност на трудовите възнаграждения, социалните и здравни осигуровки на служителите и собствениците.
 • Счетоводно отчитане на материално – стоковите запаси. Складови операции. Производство.
 • Счетоводно отчитане на Дълготрайните активи, изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план.
 • Подготовка и регистрация по Закона за данък върху добавената стойност. Ежемесечно изготвяне на дневници и справки-декларации по ЗДДС и декларирането им пред компетентните държавни органи.
 • Изготвяне на декларации и документи по системата Интрастат и декларирането им пред компетентните държавни органи.
 • Ежемесечно изчисляване на финансовия резултат. Счетоводен анализ на стопанската дейност, финансово и данъчно планиране на дейността на клиентите.
 • Съставяне на периодични отчети, предназначени за ползване от ръководството – по желание на клиента.
 • Данъчни консултации свързани с прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за акцизите и данъчните складове и пр.
 • Данъчна защита и представителство пред НАП при провеждането на ревизии по ЗКПО, ЗДДС, ЗА.
 • Извършване на годишно счетоводно приключване в края на отчетния период:
   • Съставяне на Годишни финансови отчети – Счетоводен баланс , Отчет за Приходите и разходите, Отчет за паричните потоци , Отчет на собствения капитал и всички Приложения съгласно счетоводните стандарти .
   • Изготвяне на Годишна данъчна декларация.
   • Деклариране пред органите на НАП .
 • Изготвяне на годишен статистически отчет и представителство пред НСИ.