ТРЗ, ЛИЧЕН СЪСТАВ

trz

 

 • Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения, към тях.
 • Изготвяне на уведомления по чл.62, ал.4 от КТ.
 • Изготвяне на граждански договори и прилежащите към тях формуляри.
 • Изготвяне на договори за управление и контрол.
 • Издаване на служебни бележки, сметки за изплатени суми, удостоверения и др.
 • Изготвяне на ведомости за работни заплати и фишове на служителите. Начисляване на социални, здравни осигуровки и данъци и изготвяне на платежни документи за тях.
 • Изготвяне на справки и декларации за болнични и декларирането им пред компетентните държавни органи.
 • Обработка на трудови и осигурителни книжки. Изготвяне и поддържане на трудови досиета на служителите.
 • Изготвяне на заповеди за прекратяване на трудови договори, отпуски (платен и неплатен), ползване на майчинство от 135 до 315 ден и пр.
 • Ежемесечно, своевременно деклариране по електронен път на изискващата се информация за осигурените лица пред компетентните държавни органи.
 • Изготвяне на тримесечни и годишни справки за статистиката.
 • Изготвяне на изискваните документи, регламентиращи вътрешно-фирмените взаимоотношения: Длъжностни характеристики, Правилник за вътрешния ред, Вътрешни правила за образуване на работната заплата и др.
 • Изготвяне на годишни декларации по ЗДДФЛ.
 • Данъчни консултации свързани с прилагането на Кодекса на труда, Данъчно – осигурителния процесуален кодекс, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравно осигуряване, Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и пр.
 • Данъчна защита и представителство пред НАП, НОИ и НСИ при провеждането на ревизии.
 • Съставяне на отчети, предназначени за ползване от ръководството – по желание на клиента.