УСЛУГИ

 

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

schet

 

 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан, счетоводна политика и данъчна стратегия.
 • Счетоводна отчетност в съответствие със Закона за счетоводството, Националните Счетоводни Стандарти и Международните Счетоводни Стандарти.
 • Текущо осчетоводяване на първичните счетоводни документи и завеждане на счетоводните регистри.
 • Счетоводна отчетност на трудовите възнаграждения, социалните и здравни осигуровки на служителите и собствениците.
 • Счетоводно отчитане на материално – стоковите запаси. Складови операции. Производство.
 • Счетоводно отчитане на Дълготрайните активи, изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план.
 • Подготовка и регистрация по Закона за данък върху добавената стойност. Ежемесечно изготвяне на дневници и справки-декларации по ЗДДС и декларирането им пред компетентните държавни органи.
 • Изготвяне на декларации и документи по системата Интрастат и декларирането им пред компетентните държавни органи.
 • Ежемесечно изчисляване на финансовия резултат. Счетоводен анализ на стопанската дейност, финансово и данъчно планиране на дейността на клиентите.
 • Съставяне на периодични отчети, предназначени за ползване от ръководството – по желание на клиента.
 • Данъчни консултации свързани с прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за акцизите и данъчните складове и пр.
 • Данъчна защита и представителство пред НАП при провеждането на ревизии по ЗКПО, ЗДДС, ЗА.
 • Извършване на годишно счетоводно приключване в края на отчетния период:
   • Съставяне на Годишни финансови отчети – Счетоводен баланс , Отчет за Приходите и разходите, Отчет за паричните потоци , Отчет на собствения капитал и всички Приложения съгласно счетоводните стандарти .
   • Изготвяне на Годишна данъчна декларация.
   • Деклариране пред органите на НАП .
 • Изготвяне на годишен статистически отчет и представителство пред НСИ.
ТРЗ, ЛИЧЕН СЪСТАВ

trz

 

 • Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения, към тях.
 • Изготвяне на уведомления по чл.62, ал.4 от КТ.
 • Изготвяне на граждански договори и прилежащите към тях формуляри.
 • Изготвяне на договори за управление и контрол.
 • Издаване на служебни бележки, сметки за изплатени суми, удостоверения и др.
 • Изготвяне на ведомости за работни заплати и фишове на служителите. Начисляване на социални, здравни осигуровки и данъци и изготвяне на платежни документи за тях.
 • Изготвяне на справки и декларации за болнични и декларирането им пред компетентните държавни органи.
 • Обработка на трудови и осигурителни книжки. Изготвяне и поддържане на трудови досиета на служителите.
 • Изготвяне на заповеди за прекратяване на трудови договори, отпуски (платен и неплатен), ползване на майчинство от 135 до 315 ден и пр.
 • Ежемесечно, своевременно деклариране по електронен път на изискващата се информация за осигурените лица пред компетентните държавни органи.
 • Изготвяне на тримесечни и годишни справки за статистиката.
 • Изготвяне на изискваните документи, регламентиращи вътрешно-фирмените взаимоотношения: Длъжностни характеристики, Правилник за вътрешния ред, Вътрешни правила за образуване на работната заплата и др.
 • Изготвяне на годишни декларации по ЗДДФЛ.
 • Данъчни консултации свързани с прилагането на Кодекса на труда, Данъчно – осигурителния процесуален кодекс, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравно осигуряване, Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и пр.
 • Данъчна защита и представителство пред НАП, НОИ и НСИ при провеждането на ревизии.
 • Съставяне на отчети, предназначени за ползване от ръководството – по желание на клиента.
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

admi

 

 • Регистрации – подготовка и подаване на документи в различни институции относно регистрации, искания за издаване на разрешителни, лицензии, удостоверения и др.
 • Търговски регистър.
 • Патентно ведомство.
 • Комисия за защита на личните данни.
 • Агенция за финансово разузнаване.
 • Главна инспекция по труда.
 • PИОКОЗ.
 • Браншови, професионални организации и структури.
 • Други регистрации.
 • Банкови заеми – подготовка, изготвяне и депозиране на необходими документи за получаване на заеми от банкови институции ( от физически и юридически лица).
 • Лизинги – подготовка, изготвяне и депозиране на необходими документи за кандидастване за лизинг пред лизигови компании ( от физически и юридически лица).
 • Представителство пред държавни институции.
 • Приемане и предаване на документи на място в офиса на клиентите.
ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ

urid

 

 • Правно – организационни форми на търговска дейност – консултации относно избора им – предимства, недостатъци и особености.
 • Договори – изготвяне на юридически издържани договори, защитаващи правата и интересите на клиентите.
 • Пълномощни – изготвяне на различни видове пълномощни.
 • Обществени поръчки – правни съвети за участие в търг и процедури по възлагане на различните видове обществени поръчки, изготвяне на необходимата документация.
 • Недвижими имоти – консултации по въпроси, свързани с покупко–продажби, учредяване и прехвърляне на вещни права върху недвижими имоти, изготвяне на необходимите договори и документи, както и съдействие при изпълнението на всички процедури пред нотариус.
 • Процесуално представителство и правна защита – при обжалване на наказателни постановления, данъчно-ревизионни актове, актове за глоби; при обжалване на индивидуални административни актове или откази за издаването на такива актове; при решаване на трудови – правни, граждански, търговски спорове и пр.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ

zastr

 

 • Автокаско – застраховката на сухопътни моторни превозни средства (МПС), ремаркета и полуремаркета срещу пълна загуба или частична щета на МПС.
 • Гражданска отговорност – застраховка на лица, собственици, държатели и ползватели на МПС, както и на упълномощените от тях водачи за причинените неимуществени и имуществени вреди на трети лица.
 • Карго – застраховка на товари внос, износ или реекспорт и свързаните с тях материални интереси по време на превоз.
 • Зелена карта – Гражданска отговорност на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на МПС за чужбина.
 • Злополука – застраховка в случай на смърт, трайна или временна загуба на трудоспособност.
 • Медицинска – застраховка на български и чуждестранни граждани, временно пребиваващи в чужбина.
 • Имущество – застраховане на собствени, наети, предоставени на отговорно пазене или на разпореждане движими и недвижими имущества собственост на физически и юридически лица.
 • Финансова – застраховка срещу финансови загуби на еднолични търговци или юридически лица от дейност, извършвана на територията на Република България.

 

Можете да разчитате на:

 • Нашите консултации при проучването на условията на застрахователните компании с оглед избора на най-подходящите за Вас.
 • Нашето съдействие за извършване на необходимите действия при ликвидация на възникнали щети.
 • Защита на застрахователния Ви интерес.